11/11/2022
Video
Video HTC Media

CÁC SẢN PHẨM


Dự án “Thúc đẩy du lịch bền vững và sự tham gia của khu vực tư nhân để phát triển cộng đồng bao trùm nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19” do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp thực hiện với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Liên bang Đức (GIZ) – đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ)